Namibia

Contiene todo el diario de mi viaje a Namibia
Travel diary about my trip to Namibia